Chuyển phát trước 9:00 AM

Chuyển phát trước 9:00 AM

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TRƯỚC 9.00 AM Là dịch vụ chuyển phát đặc biệt có thời gian phát trước 9:00 AM của ngày kế tiếp tính từ ngày nhận BPBK. Đây cũng là dịch vụ gia tăng của chuyển phát nhanh. 

Thông báo