Dịch vụ cộng thêm

Dịch vụ cộng thêm

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỘNG THÊM Bao gồm các dịch vụ đi kèm với dịch vụ chính nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của người gởi bao gồm: báo phát, phát tận tay, thay đổi địa chỉ, chuyển hoàn, kiểm đếm, phục vụ ngoài...

Thông báo